Kollégium

Kollégiumunk – jelentkezés

Mi, az Isteni Szeretet Leányai szerzetesközösség, leánykollégiumunkat/diákotthonunkat Budapesten két épületben működtetjük: 1094 Budapest, Viola u. 32. és 1163 Budapest, Sasvár u. 25. szám alatt. Célunk: Hitüket élő, szakterületükön érdeklődő és a női hivatásra tudatosan készülő lányok segítése. Épületeink kialakítása: 2-3-4 fős szobák; WC/zuhanyzók; konyha; mosoda; kert; tanulóhelyiség. Felvételét kérheti bármely budapesti felsőoktatási intézmény hallgatója. Más vallásúak is felvételt nyerhetnek, de szükséges lelkészi ajánlás, hogy hitüket gyakorolják, aszerint élnek.

A jelentkezési lapot - amelyet itt tölthet le - valamint az önéletrajzot, és plébánosi vagy lelkészi ajánlást a következő e-mail címre kérjük eljuttatni: sr (pont) terez [kukac] gmail (pont) com, Menyhárt M. Teréz nővér részére. Az olvasottak alapján a jelentkezővel felvesszük a kapcsolatot és behívjuk felvételi-ismerkedő beszélgetésre:

Olvassa el figyelmesen a bentlakási szerződést és a Házirendet, lentebb olvashatóak.

Néhány fotó a kollégiumról:

https://docs.google.com/presentation/d/12HVW7Qcw9Hw5iczeysySbqe-xTr6P8-H...

Szeptember folyamán is üresedhet meg hely, van felvételi alkalom, küldje be papírjait. Jelentkezési lapja nélkül telefonon sem tudunk többet mondani.

(M. Teréz nővér telefonszáma: 06308173797)

***

Bentlakási szerződésünkből:

Adatok: a bérlő neve, születési helye, ideje, képzésének helye, formája, egyéb adatok.

Beköltözéskor elfoglalt férőhelyÉpület:                         Szobaszám:        

Térítési díj a 2016/2017-es tanévre (10 hónap):....................................................................................................

(Megjegyzés: a térítési díj meghatározása szobánként és képzési formától függően hallgatónkként is változó lehet, az Önre irányadó térítési díjat jelen szerződés tartalmazza.)

 

1. A Diákotthon biztosítja:

 

A Diákotthon a fentiekben körülírt diákotthoni férőhelyet, a hozzá kapcsolódó alapszolgáltatásokat (a lakhatáshoz és a tanuláshoz szükséges bútorzat, fürdőhelyek, illemhelyek, hűtőgéphasználat, hideg-és meleg vízhasználat, főzési és ételmelegítési lehetőség, elektromos áram, fűtési idényben központi fűtés, mosási és vasalási lehetőség, internet hozzáférési lehetőség, közös használatú helyiségek takarítása), az alábbi előzetes feltételek teljesülése esetén:

 

• szabad férőhely függvényében  
• a jelentkező felvételi alkalmassági vizsga sikeres teljesítését követően
• megfizet a Diákotthon részére 20 000 Ft azaz Húszezer Forintot (kauciós díj) valamint jelen szerződésben rögzített, egy havi térítési díjnak megfelelő összeget  
 
2. A bérlő vállalja, hogy:

 

• a szobaleltárt a beköltözés napján aláírja
• Házirendben foglaltakat betartja
• 1 tanévre (10 hónap) vállalja a diákotthoni bentlakást
• szobája állapotáért, felszerelési tárgyaiért, szabályos használatáért, tisztán tartásáért, az elszámolási kötelezettséggel átvett leltári tárgyakért, erkölcsi és teljes anyagi felelősséggel tartozik
• a tanévre megállapított (10 hónap) térítési díjat megfizeti. Térítési díj fizetési kötelezettsége akkor is fennáll a bérlőnek, amennyiben a vizsgaidőszakban állandó lakóhelyén tartózkodik, kedvezményes térítési díj biztosítására nincsen lehetőség
• az év közben tapasztalt hibákat vagy a károkozás tényét azonnal jelenti a diákotthon vezetőjének. Ennek elmaradása esetén károkozás +10 % „anyagmozgatási” díjat megfizeti
• diákotthoni elhelyezésre való jogosultságának tanév közben történő megszűnése esetén (pl. aktív hallgatói jogviszony megszűnése) 7 napon belül kijelentkezik, elszámol, a szobaleltárt mindkét fél aláírja, majd elhagyja az épületet, illetve a hallgatói jogviszony módosulásának tényét, mely a diákotthoni térítési díj megállapítására kihatással van, haladéktalanul jelzi a diákotthon vezetőjének
• a szobában keletkező hulladékot az arra kijelölt helyen tárolja. 
• a menekülő útvonalat nem zárja el (pl. ruhaszárítóval, kerékpárral és egyéb tárgyak kihelyezésével)
• a Diákotthon berendezési tárgyaiban, az általa okozott kárt megtéríti
• az egy lakóközösségben élő hallgatók a szoba állagmegőrzéséért kollektív felelősséggel tartoznak, amely a kiiratkozás napjáig érvényes
• a nemdohányzók védelmét szolgáló előírások megszegése esetén, a törvény rendelkezéseit megsértő személy ellen fegyelmi eljárás kezdeményezhető.
• kiköltözéskor az átvett leltári tárgyakkal és a személyes használatra átvett eszközökkel, a kitakarított szobával, illetve annak berendezési tárgyaival a Diákotthon vezetőjével személyesen elszámol
• ideiglenes lakcím bejelentési kötelezettségének az illetékes Okmányirodában a törvényes határidőn belül eleget tesz.

 

3. Amennyiben a bérlő fizetési kötelezettségének a fizetési határidőig nem tesz eleget (a tárgyhót megelőző hónap 15. napja), a Diákotthon írásban  felszólítja az elmaradt térítési díj megfizetésére. Ha a bérlő a tartozását a fizetési határidő után 30 napig nem rendezi, úgy a Diákotthon jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Minden megkezdett hónap teljes hónapnak számít, töredék hónapokat nem számítunk.
4. A felmondással a diákotthoni tagsági jogviszony megszűnik, a hallgatónak a szerződés felbontásától számított 8 napon belül el kell hagynia a diákotthont. A bérlő a továbbiakban tartozásáért a Ptk. (2013. évi V. törvény) szabályai szerint felel.
5. A diákotthoni beköltözés elengedhetetlen feltétele, jelen szerződés aláírása, továbbá hogy a leendő bérlőnek a Diákotthonnal szemben ne legyen fennálló tartozása (amennyiben az előző tanévben kollégista volt), illetve ha a kauciós díjat (20.000 Ft -ot) valamint egy havi térítési díjat határidőre befizette. 
6. A Diákotthon vezetője a bérlő ellen fegyelmi eljárást indíthat, ha a bérlő jelen szerződésben, vagy a Házirendben foglaltakat vétkesen vagy súlyosan megszegi (pl. a diákotthonnak vagy a lakótársainak szándékosan kárt okoz, bejelentés nélkül szállóvendéget fogad, engedély nélkül a diákotthoni szobában átalakítást végez…). 
7. Házirend, valamint jelen szerződés betartását a Diákotthon vezetője felügyeli.
8. A bérlő jelen okirat aláírásával egyidejűleg megfizet a bérbeadó részére 20.000,-Ft – azaz húszezer Forintot, kaució jogcímén valamint egy havi kollégiumi térítési díjat melynek átvételét bérbeadó jelen okirat aláírásával ismeri el és nyugtázza. A kaució a bérleti jogviszony megszűnéséig a bérbeadó kezelésében marad, a kaució összege után kamat nem jár. A bérleti jogviszony megszűnése esetén felek a kaució összegével elszámolnak egymás felé. A diákotthoni férőhely tanév kezdetét megelőző visszamondása (beköltözés hiánya) esetén, illetve a bérlő tanév közben történő kiköltözése, avagy a szerződés bérlő által történő felmondása, továbbá a jogviszony bérbeadó által történő azonnali hatályú megszüntetése esetén, mely a bérlő vétkes magatartására vezethető vissza, ezen kaució összeg (20.000,-Ft) nem jár vissza, hanem mint bánatpénz, a Diákotthont illeti. 
9. A bérlő a szerződés rendes felmondását írásban, a Diákotthon vezetőjéhez benyújtott kérvénnyel kezdeményezheti az alábbi esetekben, mely kérelem benyújtása azonban nem mentesíti a kérelem benyújtásával egy időben megfizetendő soron következő hónapra esedékes havi térítési díj megfizetése alól:

- a bérlő egyetemi/főiskolai jogviszonya megváltozik (és így az emeltebb díjat nem tudja megfizetni

- ha a jogviszonya megszűnik, mert meg kell szakítania (sikertelen vizsga miatt) a tanulmányait 

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés jelen pontban rögzítettekre figyelemmel a bérlő által benyújtott kérelem pozitív elbírálását követően szűnik meg, a kaució összege bérlő részére visszajár, (ha az egy havi térítési díj megfizetésre került a kérelem beadásával egyidejűleg) amennyiben elszámolási igény felek között nem keletkezett. Egyéb esetekre a szerződés 8. pontjában foglaltak az irányadók.

 

10. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény valamint a Ptk., az irányadó.

 

Dátum, aláírások.

                                                                      HÁZIREND

1. A Mária Intézet Kollégiuma egyházi diákotthon, amit a jelentkező ifjú hölgyek tudomásul vettek, ezért kötelességük annak szellemében élni és a közösségi életet tehetségük szerint gazdagítani. Minden lakó törekedjen a másokhoz való alkalmazkodásra és a Diákotthon épületének és berendezési tárgyainak megbecsülésére. (A berendezések vagy elektromos csatlakozások hibáját jelezzék a hibafüzetben!)

2. A Diákotthon szeptember 1-től június 30-ig üzemel. A diákotthoni díj 10 hónapra van elosztva, amit minden hónap 15-ig kell befizetni, akkor is, ha a hallgató huzamosabb ideig otthon tartózkodik.

3. A rendszeres munkához pihenésre is szükség van, ennek érdekében este 22 és reggel 6 óra között őrizzék meg a csendet. Este 22 óráig fejezzenek be minden zajkeltő tevékenységet!  (mosás, zuhanyozás, hajszárítás, zene)

4. A diákotthon lakói személyes holmijukért maguk felelnek. A szoba tisztaságáért a benne lakók felelősek. Takarítás a lakók közös megegyezése alapján történik. Napközben az ágyneműt el kell rendezni.

5. Szobáikat közös megegyezés után dekorálhatják, de csak a falfelület megsértése nélkül, így ne használjanak nyomot hagyó ragasztót sem. Törekedjenek a jó ízlésre! A szobát átrendezni, a bútorokon és falakon bármit szerelni, szögelni csak a Diákotthon Vezetőjének előzetes engedélye alapján szabad.

6. A szobák a tanulásra és pihenésre szolgálnak, ezért rádióval, hangszerek használatával, valamint hangoskodással ne zavarják a diákotthonban tartózkodókat. Tekintettel arra, hogy a hangok – a vékony falak, és az épület akusztikája miatt – az egész házban teljesen átszűrődnek, visszhangzanak.

7. A konyhát, zuhanyozót használat után mindenki úgy hagyja el, ahogy találni szeretné! A konyhát maguk után kérjük, hagyják rendben! Főzés alatt az ajtót legyenek szívesek becsukni és az ablakot kinyitni! Élelmiszert teán kívül a szobákban nem szabad tárolni és bevinni! A hűtőszekrény rendben tartása, leengedése e.ü. szempontból igen fontos. Erre ügyeljenek! 

8. A szobában tilos tartani mikrohullámú sütőt, villanyrezsót, TV-t és egyéb nagy teljesítményű elektromos berendezést, amelyek egyrészt megnövelik a közös villanyszámlát, másrészt tűzveszélyesek.

9. A közös konyhai felszerelés minden használat után tisztán kell, hogy visszakerüljön a helyére. A villanytűzhelyt, az asztalt és a csepegtetőt használat után tisztítsák meg! Saját dobozok, evőeszközök, tálaló felszerelés elpakolásáról a tulajdonosának kell gondoskodnia – egy napon belül – valamint ezeket saját jelzéssel el kell látni! Ne hagyjanak mosatlant a mosogatóban, mindig rögtön mosogassanak el maguk után!

10. Figyeljenek arra, hogy a kuka ürítése szerda és péntek reggel illetve délelőtt történik, így érdemes ekkortájt kihozni a szemetet. A szobai szemetet ne a konyhai szemetesbe tegyék, hanem vigyék ki a „nagy kukába”.

11. A fürdés után mindenki öblítse ki a zuhanytálcát, ürítse ki a szűrőt, törölje fel a vizet, valamint hagyja nyitva az ajtót, hogy szellőzzön a helyiség. A mellékhelyiség használata után használják a a tisztító eszközöket is.

12. Az épületben dohányozni tilos! Tűzrendészeti szabály! Megszegése a hallgató elbocsátásával jár.

13. A mosást, szárítást az erre kijelölt helyiségben végezzék. A szobákban ruhát szárítani tilos! Ágyhuzatot a kollégiumban nem moshatnak. A gépeket szabályszerűen kezeljék! Az okozott kárt meg kell téríteni!

14. Az ajtókat igyekezzenek csendesen becsukni! Figyeljenek a folyosón és lépcsőn való közlekedésre! (kopogós cipőben este a többi lakót zavarhatja...)

15. Este 21 óráig lehetőség szerint mindenki térjen haza. Az éjszakát a diákotthonon kívül, csak szülő tudtával tölthetik, aki értesíti a Diákotthon Vezetőjét. Ennek megszegése a diákotthonból való kizárást vonja maga után.

16. Aki 21 óra után tervezi visszaérkezését, nevét tegye ki a „Későn jövök” táblára. A riasztó rendszert használnia kell; mindent jól jelezzen a hétvégi távozás füzetbe is, nehogy kizárják az épületből. A KÉSŐN JÖVÖK AZT JELENTI, HOGY ÉJFÉLIG HAZA KELL ÉRKEZNIE!

17. Kérünk mindenkit, ha beérkezett a diákotthonba rögtön tegye ki a nevét a táblára, ha pedig elmegy itthonról vegye le azt! Köszönjük!

18. A Diákotthon kapuja mindig zárva tartandó! Amikor bejönnek, vagy kimennek, győződjenek meg róla, hogy rendesen becsukták-e maguk után a kaput!

19. Az utolsó hazatérő kötelessége a kapu biztonságos bezárása, a villanyok leoltása, ablakok bezárása.
Aki a közösség békéjét, nyugalmát megbontja, a vezetőség elbocsájthatja.

20. Vendéget csak a kijelölt helyen megengedett fogadni, és legkésőbb 20 óráig tartózkodhat a diákotthon területén. Akinek vendége van, jelezze a „Vendégem van” c. táblán. A vendég fogadásának időtartalmával legyen mindig tekintettel a többiekre!

***