Kollégium

Kollégiumunk – jelentkezés

Mi, az Isteni Szeretet Leányai szerzetesközösség, kollégiumunkat/diákotthonunkat Budapesten két épületben működtetjük: 1094 Budapest, Viola u. 32. és 1163 Budapest, Sasvár u. 25. szám alatt.

Célunk: Hitüket élő, szakterületükön érdeklődő és a női hivatásra tudatosan készülő lányok segítése. Épületeink kialakítása: 2-3-4 fős szobák; WC/zuhanyzók; konyha; mosoda; kert; tanulóhelyiség.

Felvételét kérheti bármely budapesti felsőoktatási intézmény hallgatója. Más vallásúak is felvételt nyerhetnek, de szükséges lelkészi ajánlás, hogy hitüket gyakorolják, aszerint élnek.

A jelentkezési lapot - amelyet itt tölthet le - valamint az önéletrajzot, és plébánosi vagy lelkészi ajánlást a következő két e-mail címre kérjük eljuttatni: aniko (pont) himer [kukac] gmail (pont) com, Himer Anikó, diákotthonunk vezetője részére, és sr (pont) terez [kukac] gmail (pont) com, Menyhárt M. Teréz nővér lelki ig. részére. Ők az olvasottak alapján a jelentkezővel felveszik a kapcsolatot és behívják felvételi beszélgetésre.

(kollégiumi díj: 20 ezer Ft helyfoglaló/egyszeri, és a havi díj kb. 20 ezert Ft, annak aki nappali, államilag finansz. képzésre jár)

Aktuális felvételi napok: aug. 26., 13:00-tól, helyszín: 1094 Bp., Viola u. 32.

Augusztus közepétől inkább a Sasvár utcai épületünkben van üres helyünk.

A Sasvár utcai kollégiumról képek: www.isteniszeretetleanyai.hu oldalon a Hírek-Galéria menüben láthatóak.

Himer Anikó telefonszáma: 06305542217

***

Bentlakási szerződésünkből:

Adatok: a bérlő neve, születési helye, ideje, képzésének helye, formája, egyéb adatok.

Beköltözéskor elfoglalt férőhelyÉpület:                         Szobaszám:        

Térítési díj a 2016/2017-es tanévre (10 hónap):....................................................................................................

(Megjegyzés: a térítési díj meghatározása szobánként és képzési formától függően hallgatónkként is változó lehet, az Önre irányadó térítési díjat jelen szerződés tartalmazza.)

 

1. A Diákotthon biztosítja:

 

A Diákotthon a fentiekben körülírt diákotthoni férőhelyet, a hozzá kapcsolódó alapszolgáltatásokat (a lakhatáshoz és a tanuláshoz szükséges bútorzat, fürdőhelyek, illemhelyek, hűtőgéphasználat, hideg-és meleg vízhasználat, főzési és ételmelegítési lehetőség, elektromos áram, fűtési idényben központi fűtés, mosási és vasalási lehetőség, internet hozzáférési lehetőség, közös használatú helyiségek takarítása), az alábbi előzetes feltételek teljesülése esetén:

 

• szabad férőhely függvényében  
• a jelentkező felvételi alkalmassági vizsga sikeres teljesítését követően
• megfizet a Diákotthon részére 20 000 Ft azaz Húszezer Forintot (kauciós díj) valamint jelen szerződésben rögzített, egy havi térítési díjnak megfelelő összeget  
 
2. A bérlő vállalja, hogy:

 

• a szobaleltárt a beköltözés napján aláírja
• Házirendben foglaltakat betartja
• 1 tanévre (10 hónap) vállalja a diákotthoni bentlakást
• szobája állapotáért, felszerelési tárgyaiért, szabályos használatáért, tisztán tartásáért, az elszámolási kötelezettséggel átvett leltári tárgyakért, erkölcsi és teljes anyagi felelősséggel tartozik
• a tanévre megállapított (10 hónap) térítési díjat megfizeti. Térítési díj fizetési kötelezettsége akkor is fennáll a bérlőnek, amennyiben a vizsgaidőszakban állandó lakóhelyén tartózkodik, kedvezményes térítési díj biztosítására nincsen lehetőség
• az év közben tapasztalt hibákat vagy a károkozás tényét azonnal jelenti a diákotthon vezetőjének. Ennek elmaradása esetén károkozás +10 % „anyagmozgatási” díjat megfizeti
• diákotthoni elhelyezésre való jogosultságának tanév közben történő megszűnése esetén (pl. aktív hallgatói jogviszony megszűnése) 7 napon belül kijelentkezik, elszámol, a szobaleltárt mindkét fél aláírja, majd elhagyja az épületet, illetve a hallgatói jogviszony módosulásának tényét, mely a diákotthoni térítési díj megállapítására kihatással van, haladéktalanul jelzi a diákotthon vezetőjének
• a szobában keletkező hulladékot az arra kijelölt helyen tárolja. 
• a menekülő útvonalat nem zárja el (pl. ruhaszárítóval, kerékpárral és egyéb tárgyak kihelyezésével)
• a Diákotthon berendezési tárgyaiban, az általa okozott kárt megtéríti
• az egy lakóközösségben élő hallgatók a szoba állagmegőrzéséért kollektív felelősséggel tartoznak, amely a kiiratkozás napjáig érvényes
• a nemdohányzók védelmét szolgáló előírások megszegése esetén, a törvény rendelkezéseit megsértő személy ellen fegyelmi eljárás kezdeményezhető.
• kiköltözéskor az átvett leltári tárgyakkal és a személyes használatra átvett eszközökkel, a kitakarított szobával, illetve annak berendezési tárgyaival a Diákotthon vezetőjével személyesen elszámol
• ideiglenes lakcím bejelentési kötelezettségének az illetékes Okmányirodában a törvényes határidőn belül eleget tesz.

 

3. Amennyiben a bérlő fizetési kötelezettségének a fizetési határidőig nem tesz eleget (a tárgyhót megelőző hónap 15. napja), a Diákotthon írásban  felszólítja az elmaradt térítési díj megfizetésére. Ha a bérlő a tartozását a fizetési határidő után 30 napig nem rendezi, úgy a Diákotthon jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Minden megkezdett hónap teljes hónapnak számít, töredék hónapokat nem számítunk.
4. A felmondással a diákotthoni tagsági jogviszony megszűnik, a hallgatónak a szerződés felbontásától számított 8 napon belül el kell hagynia a diákotthont. A bérlő a továbbiakban tartozásáért a Ptk. (2013. évi V. törvény) szabályai szerint felel.
5. A diákotthoni beköltözés elengedhetetlen feltétele, jelen szerződés aláírása, továbbá hogy a leendő bérlőnek a Diákotthonnal szemben ne legyen fennálló tartozása (amennyiben az előző tanévben kollégista volt), illetve ha a kauciós díjat (20.000 Ft -ot) valamint egy havi térítési díjat határidőre befizette. 
6. A Diákotthon vezetője a bérlő ellen fegyelmi eljárást indíthat, ha a bérlő jelen szerződésben, vagy a Házirendben foglaltakat vétkesen vagy súlyosan megszegi (pl. a diákotthonnak vagy a lakótársainak szándékosan kárt okoz, bejelentés nélkül szállóvendéget fogad, engedély nélkül a diákotthoni szobában átalakítást végez…). 
7. Házirend, valamint jelen szerződés betartását a Diákotthon vezetője felügyeli.
8. A bérlő jelen okirat aláírásával egyidejűleg megfizet a bérbeadó részére 20.000,-Ft – azaz húszezer Forintot, kaució jogcímén valamint egy havi kollégiumi térítési díjat melynek átvételét bérbeadó jelen okirat aláírásával ismeri el és nyugtázza. A kaució a bérleti jogviszony megszűnéséig a bérbeadó kezelésében marad, a kaució összege után kamat nem jár. A bérleti jogviszony megszűnése esetén felek a kaució összegével elszámolnak egymás felé. A diákotthoni férőhely tanév kezdetét megelőző visszamondása (beköltözés hiánya) esetén, illetve a bérlő tanév közben történő kiköltözése, avagy a szerződés bérlő által történő felmondása, továbbá a jogviszony bérbeadó által történő azonnali hatályú megszüntetése esetén, mely a bérlő vétkes magatartására vezethető vissza, ezen kaució összeg (20.000,-Ft) nem jár vissza, hanem mint bánatpénz, a Diákotthont illeti. 
9. A bérlő a szerződés rendes felmondását írásban, a Diákotthon vezetőjéhez benyújtott kérvénnyel kezdeményezheti az alábbi esetekben, mely kérelem benyújtása azonban nem mentesíti a kérelem benyújtásával egy időben megfizetendő soron következő hónapra esedékes havi térítési díj megfizetése alól:

- a bérlő egyetemi/főiskolai jogviszonya megváltozik (és így az emeltebb díjat nem tudja megfizetni

- ha a jogviszonya megszűnik, mert meg kell szakítania (sikertelen vizsga miatt) a tanulmányait 

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés jelen pontban rögzítettekre figyelemmel a bérlő által benyújtott kérelem pozitív elbírálását követően szűnik meg, a kaució összege bérlő részére visszajár, (ha az egy havi térítési díj megfizetésre került a kérelem beadásával egyidejűleg) amennyiben elszámolási igény felek között nem keletkezett. Egyéb esetekre a szerződés 8. pontjában foglaltak az irányadók.

 

10. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény valamint a Ptk., az irányadó.

 

Dátum, aláírások.