Kollégiumunk- Mária Intézet

Támogatás lehetősége

Amennyiben szeretné támogatni munkáinkat,

az alábbi bankszámlára küldheti adományát:

Isteni Szeretet Leányai Kongregációja

OTP Bank 11711034-20424851 

 

Kollégiumunk - jelentkezés

Felvételét kérheti, jelentkezhet, bármely budapesti felsőoktatási intézmény hallgatója, önköltséges vagy államilag finanszírozott, vagy képzésében sajátos helyzetben lévő is. Lentebb olvasható, milyen papírokat küldjön be, és személyes beszélgetésre hívjuk.

Mi, az Isteni Szeretet Leányai szerzetesközösség, leánykollégiumunkat/diákotthonunkat Budapesten két épületben működtetjük: 1094 Budapest, Viola u. 32. és 1163 Budapest, Sasvár u. 25. szám alatt. Célunk: Hitüket élő, szakterületükön érdeklődő és a női hivatásra tudatosan készülő lányok segítése. Épületeink kialakítása: 2-3-4 fős szobák; WC/zuhanyzók; konyha; mosoda; kert; tanulóhelyiség (A Viola utcában kis tanuló, a Sasvár utcában nagy). 

Más vallásúak is felvételt nyerhetnek, de szükséges lelkészi ajánlás, hogy hitüket gyakorolják, aszerint élnek. 

A jelentkezési lapot - amelyet itt tölthet le - valamint az önéletrajzot (részletesebbet kérünk, nem az eddigi tanulmányok felsorolását), és plébánosi vagy lelkészi ajánlást a következő e-mail címre kérjük eljuttatni:

sr (pont) terez [kukac] gmail (pont) com, Menyhárt M. Teréz nővér részére. Az olvasottak alapján a jelentkezővel felvesszük a kapcsolatot és behívjuk felvételi-ismerkedő beszélgetésre. 

Néhány fotó a kollégiumról az alábbi linken: 

https://docs.google.com/presentation/d/12HVW7Qcw9Hw5iczeysySbqe-xTr6P8-H...

(Havi díj kb. 20ezer Ft)

Évközben is üresedhet meg hely, van felvételi alkalom, küldje be papírjait. Jelentkezési lapja nélkül telefonon sem tudunk többet mondani.

A kollégium vezetője: Menyhárt M. Teréz nővér

***

HÁZIREND (fontosabb pontjai)

1. A Mária Intézet egyházi kollégium, amit a jelentkezők tudomásul vettek, ezért kötelességük annak szellemében élni, és a kollégiumi közösségi életet tehetségük szerint gazdagítani. (Kicsit részletesebben: egyházi kollégium, amelyben Istentől és a jelentkező személytől megtisztelve érezzük magunkat, tehát örömmel fogadjuk a hozzánk érkezőket, másfelől az egyházi jelleg azt is jelenti, hogy a jelentkezők tudomásul vették azt, ezért készek annak szellemében élni, és a kollégiumi közösségi- és imaéletet tehetségük szerint gazdagítani, a közös programokon részt venni. A közös programok nem napi, nem heti rendszereséggel vannak, a nagyobb Ünnepkörökhöz kapcsolódnak. Felvételi beszélgetésen erről is részletesebben hallhat a jelentkező.)

2. A kollégium szeptember 1-től június hónap utolsó munkanapjáig üzemel. Jelentkezéskor a hallgatók hely biztosítása érdekében 2oooo Ft-ot befizetnek, amit év végén visszakaphatnak. Évközben történő eltávozás esetén a befizetett összeg az Intézménynél marad. A kollégiumi díj 10 hónapra van elosztva, amit minden hónap 15-ig kell befizetni, akkor is, ha a hallgató huzamosabb ideig otthon tartózkodik. A kollégium a legtöbb hétvégén nyitva van, de ünnepnapokon, hosszú hétvégeken zárva tart - az ilyen alkalom előre ki van hirdetve. 

3. A rendszeres munkához pihenésre is szükség van, ennek érdekében este 22:30 és reggel 6 óra között őrizzék meg a csendet. Este 22:30 óráig fejezzenek be minden zajkeltő tevékenységet!  (mosás, zuhanyozás, zene stb.)

4. Az utolsó hazatérők kötelessége a kapu biztonságos bezárása, a villanyok leoltása.

5. A szoba tisztaságáért a benne lakók felelősek. Takarítás a lakók közös megegyezése alapján történik. Napközben az ágyneműt el kell rendezni.

6. A konyhát, zuhanyozót használat után mindenki rendben hagyja el. Az aktuális konyhafelelősök feladata a szemét kivitele és a rendrakásra motiválás. Élelmiszer tárolása, fogyasztása csak az étkezőben történhet. A hűtőszekrény rendben tartása, leengedése e.ü. szempontból igen fontos. Erre ügyeljenek! Villannyal, vízzel takarékoskodjanak!

7. Az épületben dohányozni tilos! Tűzrendészeti szabály! Megszegése a hallgató elbocsátásával jár.

8. A mosást, szárítást az erre kijelölt helyiségben végezzék. A gépeket szabályszerűen kezeljék! Ágyhuzatot a kollégiumban nem moshatnak.

9. Szobáikat közös megegyezés után dekorálhatják. Törekedjenek a jó ízlésre. A szobát átrendezni, a bútorokon és falakon bármit szerelni, szögelni csak a kollégium vezetőjének előzetes engedélye alapján szabad.

10. A késői hazatérést - vagyis a 21:30 óra utánit - jelezzék a „Későn jövök” táblán! A Házirend értelmében és a közösség pihenése érdekében max. éjfélig maradhat kint, aki "Későn jövök" táblát használ. (Későn jövök szituáció: hittancsoport esti programja, kulturális program s hasonlók esetén.) Hajnali visszatérést nem tudunk engedélyezni. Az éjszakát a kollégiumon kívül tölthetik, de a "Távozás füzetbe" azt is be kell írni, éppúgy, mint a hétvégi, és egyéb hosszabb eltávozást, hazautazást! Ennek megszegése a kollégiumból való kizárást vonja maga után.

11. Vendéget csak a kijelölt helyen lehet fogadni, és legkésőbb 19 óráig tartózkodhat a kollégium területén. Akinek vendége van, jelezze a „Vendégem van” c. táblán.

12. A "Távozás füzetet", "Hibafüzetet", valamint az "Itthon vagyok", "Későn jövök", és "Vendégem van" táblákat használnia kell a hallgatónak.

13. Aki a közösség békéjét, nyugalmát megbontja, a vezetőség elbocsájthatja. (Ennek a túl sok késő esti kimaradás; a túl sok program, vagy túl sok diákmunka miatti gyakori késői hazatérés is lehet oka - mert a szobatársak pihenésére is ügyelni kell.)

14. Szándékos károkozás, vagy nem rendeltetésszerű használat miatti rongálódás esetén kártérítést kérhet az Intézmény.

***

Bentlakási szerződés:

Adatok................................................................................

Felsőoktatási intézmény neve, kar, szak évfolyam, képzési forma……………………………………………
A képzés államilag finanszírozott/nappali/költségtérítéses? (a megfelelőt kérjük húzza alá)

Beköltözéskor elfoglalt férőhely: Épület:………........................  Szobaszám:……........Térítési díj a tanévre (10 hónap):......................Havi díj:…………………………

(Megjegyzés: a térítési díj meghatározása szobánként és képzési formától függően hallgatónkként is változó lehet, az Önre irányadó térítési díjat jelen szerződés tartalmazza.)

1. A Diákotthon biztosítja:

A Diákotthon a fentiekben körülírt diákotthoni férőhelyet, a hozzá kapcsolódó alapszolgáltatásokat (a lakhatáshoz és a tanuláshoz szükséges bútorzat, fürdőhely, illemhely, hűtőgéphasználat, hideg-és meleg vízhasználat, főzési és ételmelegítési lehetőség, elektromos áram, fűtési idényben központi fűtés, mosási és vasalási lehetőség, internet hozzáférési lehetőség), az alábbi előzetes feltételek teljesülése esetén:

• szabad férőhely függvényében 
• a jelentkező felvételi alkalmassági vizsga sikeres teljesítését követően
• megfizet a Diákotthon részére 20 000,- Ft azaz Húszezer Forintot (kauciós díj) valamint jelen szerződésben rögzített, egy havi térítési díjnak megfelelő összeget.

2. A bérlő vállalja, hogy:
• a leltárt a beköltözés napján aláírja
• a Házirendben foglaltakat betartja
• 1 tanévre (10 hónap) vállalja a diákotthoni bentlakást
• szobája állapotáért, felszerelési tárgyaiért, szabályos használatáért, tisztán tartásáért, az elszámolási kötelezettséggel átvett leltári tárgyakért, erkölcsi és teljes anyagi felelősséggel tartozik
• a tanévre megállapított (10 hónap) térítési díjat megfizeti. Térítési díj fizetési kötelezettsége akkor is fennáll a bérlőnek, amennyiben a vizsgaidőszakban állandó lakóhelyén tartózkodik, kedvezményes térítési díj biztosítására nincsen lehetőség
• az év közben tapasztalt hibákat vagy a károkozás tényét azonnal jelenti a diákotthon vezetőjének, a hibafüzetben. Ennek elmaradása esetén károkozás +10 % „anyagmozgatási” díjat megfizeti
• diákotthoni elhelyezésre való jogosultságának tanév közben történő megszűnése esetén (pl. aktív hallgatói jogviszony megszűnése) 7 napon belül kijelentkezik, elszámol, a szobaleltárt mindkét fél aláírja, majd elhagyja az épületet, illetve a hallgatói jogviszony módosulásának tényét, mely a diákotthoni térítési díj megállapítására kihatással van, haladéktalanul jelzi a diákotthon vezetőjének
• a szobában keletkező hulladékot az arra kijelölt helyen tárolja.
• a menekülő útvonalat nem zárja el (pl. ruhaszárítóval, kerékpárral és egyéb tárgyak kihelyezésével)
• a Diákotthon berendezési tárgyaiban, az általa okozott kárt megtéríti
• az egy lakóközösségben élő hallgatók a szoba állagmegőrzéséért kollektív felelősséggel tartoznak, amely a kiiratkozás napjáig érvényes
• a nemdohányzók védelmét szolgáló előírások megszegése esetén, a törvény rendelkezéseit megsértő személy ellen fegyelmi eljárás kezdeményezhető.
• kiköltözéskor az átvett leltári tárgyakkal és a személyes használatra átvett eszközökkel, a kitakarított szobával, illetve annak berendezési tárgyaival a Diákotthon vezetőjével személyesen elszámol

3. Amennyiben a bérlő fizetési kötelezettségének a fizetési határidőig nem tesz eleget (a tárgyhót megelőző hónap 15. napja), a Diákotthon írásban  felszólítja az elmaradt térítési díj megfizetésére. Ha a bérlő a tartozását a fizetési határidő után 30 napig nem rendezi, úgy a Diákotthon jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Minden megkezdett hónap teljes hónapnak számít, töredék hónapokat nem számítunk.
4. A felmondással a diákotthoni tagsági jogviszony megszűnik, a hallgatónak a szerződés felbontásától számított 8 napon belül el kell hagynia a diákotthont. A bérlő a továbbiakban tartozásáért a Ptk. (2013. évi V. törvény) szabályai szerint felel.
5. A diákotthoni beköltözés elengedhetetlen feltétele, jelen szerződés aláírása, továbbá hogy a leendő bérlőnek a Diákotthonnal szemben ne legyen fennálló tartozása (amennyiben az előző tanévben kollégista volt), illetve ha a kauciós díjat (20.000 Ft -ot) valamint egy havi térítési díjat határidőre befizette.
6. A Diákotthon vezetője a bérlő ellen fegyelmi eljárást indíthat, ha a bérlő jelen szerződésben, vagy a Házirendben foglaltakat vétkesen vagy súlyosan megszegi (pl. a diákotthonnak vagy a lakótársainak szándékosan kárt okoz, bejelentés nélkül szállóvendéget fogad, engedély nélkül a diákotthoni szobában átalakítást végez…).
7. A Házirend, valamint jelen szerződés betartását a Diákotthon vezetője felügyeli.
8. A bérlő jelen okirat aláírásával egyidejűleg megfizet a bérbeadó részére 20.000,-Ft – azaz Húszezer Forintot, kaució jogcímén valamint egy havi kollégiumi térítési díjat melynek átvételét bérbeadó jelen okirat aláírásával ismeri el és nyugtázza. A kaució a bérleti jogviszony megszűnéséig a bérbeadó kezelésében marad, a kaució összege után kamat nem jár. A bérleti jogviszony megszűnése esetén felek a kaució összegével elszámolnak egymás felé. A diákotthoni férőhely tanév kezdetét megelőző visszamondása (beköltözés hiánya) esetén, illetve a bérlő tanév közben történő kiköltözése, avagy a szerződés bérlő által történő felmondása, továbbá a jogviszony bérbeadó által történő azonnali hatályú megszüntetése esetén, mely a bérlő vétkes magatartására vezethető vissza, ezen kaució összeg (20000,-Ft) nem jár vissza, hanem mint bánatpénz, a Diákotthont illeti.
9. A bérlő a szerződés rendes felmondását írásban, a Diákotthon vezetőjéhez benyújtott kérvénnyel kezdeményezheti az alábbi esetekben, mely kérelem benyújtása azonban nem mentesíti a kérelem benyújtásával egy időben megfizetendő soron következő hónapra esedékes havi térítési díj megfizetése alól:
- a bérlő egyetemi/főiskolai jogviszonya megváltozik (és így az emeltebb díjat nem tudja megfizetni
- ha a jogviszonya megszűnik, mert meg kell szakítania (sikertelen vizsga miatt) a tanulmányait
Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés jelen pontban rögzítettekre figyelemmel a bérlő által benyújtott kérelem pozitív elbírálását követően szűnik meg, a kaució összege bérlő részére visszajár, (ha az egy havi térítési díj megfizetésre került a kérelem beadásával egyidejűleg) amennyiben elszámolási igény felek között nem keletkezett. Egyéb esetekre a szerződés 8. pontjában foglaltak az irányadók.

10. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény valamint a Ptk., az irányadó.

Dátum..............................

Aláírások...........................